แบบขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
 
 
      
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
                   Webmaster : montita_pk@hotmail.com
                         โทรศัพท์ : 074-610929, 089-5955805