ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ตามประกาศการได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนร้วมพัฒนา Pranership School Projact  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน 
    ซึ่งเดิม สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึง ๓๐๐ คน ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาได้ จำนวน ๙ คน
    โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จึงต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาฯให้สอดคล้องกับประกาศจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB