นโยบายโรงเรียน
1.       พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และศักยภาพ ความถนัดอย่างเป็นระบบ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.       สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง สู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3.       บริหารโรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4.       สร้างเครือข่าย   สนับสนุนชุมชน  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานราชการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
5.       น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
6.        พัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน