ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวม อนุบาล
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
28
18
46
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
22
13
35
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
64
42
106
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
16
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
9
16
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
14
4
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
29
56
0
รวมทั้งหมด
91
71
162
4

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565