ครูแลบุคลากร
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล ผู้อำนวยการ
2
นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
3
นางมยุรี  ฤทธิ์มาก ครูชำนาญการ
4
นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
5
นายอภัย  พงศ์ไพบูลย์
ครูชำนาญการ
6
นายโชคชัย  สุดเรือง
ครูชำนาญการ
7
นางวิธวินท์  บุญรัตน์
ครูชำนาญการ
8
นางอำไพ  นาคินทร์
ครูชำนาญการ
9
นางระเบียบ  สุขมิ่ง
ครูชำนาญการ
10
นางฟาริดา  ด้วงดล
ครูชำนาญการพิเศษ
11
นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
12
นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
13
นางสุจิตรา  หนูสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
14
นายนิคม  แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
15
นายพรชัย คงดำนิ
ลูกจ้างชั่วคราว (พลศึกษา)
16
นายเที่ยง หนูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)
17
นางสาวกันทิมา จันทร์แจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว (ภาษาไทย)
18
นายณัฐพงศ์  สังข์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)