ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้างก่อสร้าง ปีงบ ๒๕๖๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1
ระเบียบ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ ๒๕๖๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.45 KB 1
ประกาศการนับชั่วโมง PLC จากการนิเทศแบบคู่สัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 94.74 KB 1
บันทึกข้อความการขอชั่วโมง PLC จากการนิเทศแบบคู่สัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 1
แบบบันทึกการถอดประสบการณ์การนิเทศแบบคู่สัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 37.91 KB 1
บันทึกข้อความรายงานการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 862 KB 1
แนวทางการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.81 KB 1
คำสั่งเตรียมการต้อนรับคณะจากโครงการ Pratnership School Projact Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.13 KB 1
คำสั่งการนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervisor) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.88 KB 1
คำสั่ง จัดทำข้อมูลรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.12 KB 1