ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรัก เทิดทูนสถานบัน และการดูแลตนเอง
       วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการรัก เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โรคีดาษลิง  โรคไข้หวัดใหญ่  เพศศึกษา  และการวางอนาคตของตนเอง  ให้กับนักเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้  โดยมีนางสาวสุจิตตรา หนูสิงห์ หัวหน้างานอนามัย และนายอภัย  พงค์ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ   
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,14:43   อ่าน 97 ครั้ง