จำนวนผู้เข้าชม
ฟรี Counter

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมิลำเนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑๖๔ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๒๕๒๖ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัด ควนขี้แรด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
๒๕๒๙ - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสตรี พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๒๕๓๒ - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน สตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๒๕๓๖ - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง