ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
๒.ร.ร.แห่งความสุข(Happiness School)
๑.  ประวัติโรงเรียน
๑๑. เป้าประสงค์
๑๔.แผนพัฒนาการศึกษา
๔.  งานทะเบียน
๕.  งานวัดผลการศึกษา
 
 
 
รายงานการวิเคราะห์ความเลี่ยง
 
 
 
 
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง

 
GPA & PR
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม


 

          โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสภานักเรียน
ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
 และประเพณีไทยขึ้น ซึ่งการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
 รวมทั้งการเล่นเกม และการประกวดตลก ฯลฯ   (ภาพประกอบ)

       ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
 กีฬาฟุตบอล ๗ คน เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
 เพื่อหาทุนปรับปรุงลานสนามกีฬาอเนกประสงค์  หน้าเสาธง
 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
     (ภาพประกอบ)
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คงสกุล
 และคณะครูได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ อนาวิลลา ตังเก รีสอร์ท อ.ขนอม
 จ.นครศรีธรรมราช     (ภาพประกอบ)

      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้มีการมอบเกียรติบัตร นักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า , และผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


    (ภาพประกอบ)

     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิมยาคม
เมื่อวันท่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓
   (ภาพประกอบ)


ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
คู่มือ การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19
รื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ช่วงปิดภาครียนที่ ๑
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ประมวลจริยธรรม
๔. แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
๕. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
๑. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
 
นายอาณกร   นวลเกลี้ยง
 
๑.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ
๒. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
ค้นหาข้อมูล
          ส่งความคิดเห็นถึงโรงเรียน
 
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ๒๒๓   ม.๒ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster  นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 11/04/2020 17:23