ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
๒.ร.ร.แห่งความสุข(Happiness School)
๑.  ประวัติโรงเรียน
๑๑. เป้าประสงค์
๑๔.แผนพัฒนาการศึกษา
๔.  งานทะเบียน
๕.  งานวัดผลการศึกษา
 
 
 
รายงานการวิเคราะห์ความเลี่ยง
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง

 
GPA & PR
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม


 

      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้มีการมอบเกียรติบัตร นักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า , และผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


    (ภาพประกอบ)

     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิมยาคม
เมื่อวันท่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓
   (ภาพประกอบ)

     24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม มอบเงินอุดหนุนทุนนักเรียนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์
COVID -19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 25 คน 600 บาท คิดเป็นเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

(ภาพประกอบ)

 

   
    ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2563  คณะครู นักเรียน ชุมชุม ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  ขอขอบใจนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนชุมชนที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  (ประมวลภาพ)

  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ได้มีการประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2563
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อ
เชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี น.ส.เนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   เป็นประธานในการประชุม

(ภาพประกอบ)


ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
คู่มือ การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19
รื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ช่วงปิดภาครียนที่ ๑
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

๑. คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ประมวลจริยธรรม
๔. แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
๕. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
๑. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
 
นายอาณกร   นวลเกลี้ยง
 
ค้นหาข้อมูล
          ส่งความคิดเห็นถึงโรงเรียน
 
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ๒๒๓   ม.๒ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster  นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 09/17/2020 16:21