ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
๒.ร.ร.แห่งความสุข(Happiness School)
๑.  ประวัติโรงเรียน
๑๑. เป้าประสงค์
๑๔.แผนพัฒนาการศึกษา
๔.  งานทะเบียน
๕.  งานวัดผลการศึกษา
 
 
 
รายงานการวิเคราะห์ความเลี่ยง
 
 
 
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง

 
GPA & PR
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม


 

     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และบุคลากร ได้จัด ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  โรงเรียน  เพือจัดหารายได้สมทบเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่
 นักเรียนและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแนวรั้วสวนพฤษศาสตร์
 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564


       (ภาพประกอบ)
 
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้จัดทำโครงการพี่สอนน้อง
 "มหัศจรรย์บอร์ด kitbright" แก่น้องๆ นักเรียนชั้นประถามศึกษา
 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) วิทยากรโดย
 นายปรเมษฐ์  หนูศรี  นายอาณกร  นวลเกลี้ยง  นักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม           (ภาพประกอบ)
        โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  โดย นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย เพื่อ
 ให้กำลังใจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนและครอบครัว ได้รับ
 ความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ
 ต่อไป


     (ภาพประกอบ)

          โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสภานักเรียน
ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
 และประเพณีไทยขึ้น ซึ่งการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
 รวมทั้งการเล่นเกม และการประกวดตลก ฯลฯ   (ภาพประกอบ)

       ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
 กีฬาฟุตบอล ๗ คน เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
 เพื่อหาทุนปรับปรุงลานสนามกีฬาอเนกประสงค์  หน้าเสาธง
 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
     (ภาพประกอบ)
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คงสกุล
 และคณะครูได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ อนาวิลลา ตังเก รีสอร์ท อ.ขนอม
 จ.นครศรีธรรมราช     (ภาพประกอบ)

      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้มีการมอบเกียรติบัตร นักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า , และผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


    (ภาพประกอบ)

     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิมยาคม
เมื่อวันท่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓
   (ภาพประกอบ)


ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
เรื่อง นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง  การรับนักเรียน รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
         ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ฉบับที่ ๓) รอบที่ 2
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
คู่มือ การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19
รื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ช่วงปิดภาครียนที่ ๑
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓

QR Code  แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
https://qrgo.page.link/48WF1


- ประกาศ สพฐ.เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ของบุคลากร ในสังกัด สพฐ.
- ประกาศ สพฐ.เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดชอง
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
  สพฐ.
     https://qrgo.page.link/2kKu6

แบบประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนของสถานศึกษา
ผ่านระบบ
Thai Shop Covid
Plus (TSC)
https://qrgo.page.link/4ryx7

 

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

https://qrgo.page.link/QxpVD
แบบฟอร์มรายงานการติดเชื้อไวรัส COVIT-19 สพฐ.
https://qrgo.page.link/yDY9k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ประมวลจริยธรรม
๔. แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
๕. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
๑. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
 
นายอาณกร   นวลเกลี้ยง
 
๑.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ
๒. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
ค้นหาข้อมูล
          ส่งความคิดเห็นถึงโรงเรียน

ประเมินความพึงพอใจอบรมโครงการ พี่สอนน้อง

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ๒๒๓   ม.๒ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster  นางสาวมณฑิตา  แสงเดช

E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 08/05/2021 17:26