นายจบ  แก้วทิพย์
พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
  นายอนันต์  หนูพัฒน์
พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘
  นายประมาณ  ปรีชาติวงศ์
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
 

 

นายมณี  เรืองแก้ว  
พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร   กาญจนพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๖ -

 

 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com

Last Update > 02/08/2013 14:28