นายจบ  แก้วทิพย์
พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
                 นายอนันต์  หนูพัฒน์
พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘

 

 

 

 

 

 

 

 

        นายประมาณ  ปรีชาติวงศ์์
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
        นายมณี  เรืองแก้ว  
พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
        นายสมพร   กาญจนพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
        นายการุณ ชูช่วย
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
        นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
      พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
 
 
      

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ๒๒๓   ม. ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง  ๙๓๑๓๐   โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster  นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
E-mail : montita_pk@hotmail.com