ประวัติการศึกษาและผลงาน อ.มณฑิตา แสงเดช

 

 

 

 

 

 

 

      การศึกษา
           - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสุราฎร์ธานี
                                    -  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฎสงขลา

       

      ผลงาน
                                  - สื่อการสอน Windows 98
                                  - สื่อการสอน คู่มือ Power Point 97
                                  - รางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานคุรุสภาอำเภอเขาชัยสน เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2545
                                  - กรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   ประเภททักษะการจัดการฐานข้อมูล   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                                    "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ภาคใต้ ครั้งที่ 54  ภาคใต้  จังหวัดปัตตานี ปี 2545"
                                  - ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Word Processor ได้รับรางวัล ช
นะเลิศเหรียญทอง
                                    "งานศิลปหัตถะกรรมนักเรียน ครั้งที่ 55  ภาคใต้"
                                  - ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทงานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล ได้รับรางวัล
                                    ชนะเลิศเหรียญเงิน "งานศิลปหัตถะกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 55  ภาคใต้"
                                  - ครูแกนนำจังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 3 ปี 2544
                                  - ครูต้นแบบ  กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2545
                                  - บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  (TEACHER  AWARDS) พ.ศ.2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 10/22/2010 12:43