นางสาวมณฑิตา แสงเดช
กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
E-mail : montita_pk@hotmail.com