1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ

      2. พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้สอดคล้อง ตามแนวปฏิรูป

      3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เรียนรู้ เก่ง ดี มีสุข

      4. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      5. จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิชาการ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
      6. ปรับปรุงบริเวณให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา (ศีล        สมาธิ ปัญญา)
 
       

   

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-608084 , 089-5955805