แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบขอมีบัตรข้าราชการ
ใบลา
แบบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม
คำขอต่อไปประกอบวิชาชีพครู
คำขอต่อไปประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
ข้อตกลงไนการปฏิบัติราชการ (mou)
 
 
      
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
                   Webmaster : montita_pk@hotmail.com
                         โทรศัพท์ : 074-610929, 089-5955805