ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน


ผู้บริหาร


นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง

 
GPA & PR
โรงเรียนสุจริต
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม


 

      โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยนายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้มีการมอบเกียรติบัตร นักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า , และผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


    (ภาพประกอบ)

     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิมยาคม
เมื่อวันท่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓
   (ภาพประกอบ)

     24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม มอบเงินอุดหนุนทุนนักเรียนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์
COVID -19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 25 คน 600 บาท คิดเป็นเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

(ภาพประกอบ)

 

   
    ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2563  คณะครู นักเรียน ชุมชุม ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  ขอขอบใจนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนชุมชนที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  (ประมวลภาพ)

  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ได้มีการประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2563
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อ
เชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี น.ส.เนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   เป็นประธานในการประชุม

(ภาพประกอบ)


ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
รื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ช่วงปิดภาครียนที่ ๑
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
 
ผลงานนักเรียน
นายอาณกร   นวลเกลี้ยง
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการการศึกษาบุตร
รายงานการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ
ใบลา
 
 
ประกาศสอบราคา
 
 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 07/14/2020 17:05