โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
Webmaster : montita_pk@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-608084 , 089-5955805
 

 

            

 

                 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ได้จัดสร้างบนที่ราชพัสดุที่ผู้บริจาคได้บริจาคไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตั้งโรงเรียนระดับตำบล บนเนื้อที่ 80 ไร่ เดิมพื้นที่ดังกล่าว มีประชาชนเข้าไปบุกรุก ทำไร่ทำนา

                  ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2528 โรงเรียนเขาชัยสน โดยผู้ช่วยฝ่ายวิชาการในสมัยนั้นคือ นายขวัญชัย ชูไฝ ได้ขยายโปรแกรมเกษตร ให้กว้างขวางขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จึงได้เสนอเรื่องต่อนายชุ่ม ศรีหะรัญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขาชัยสนในสมัยนั้น และประสานงานกับผู้นำ
ท้องถิ่น คือนายจบ คงมี และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ขอใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาความนิยมทางด้านการเรียนวิชาเกษตรลดลง โรงเรียนจึงได้ขอตั้งเป็น โรงเรียนสาขาขึ้น ในสมัยนายจำลอง ยอดประสิทธิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน โดยได้รับความ ร่วมมือจากนายเพียรชัย สัจจะบุตร ศึกษาธิการอำเภอเขาชัยสนในสมัยนั้น ได้ติดต่อและประสานงานกับ ผู้ปกครองและนักเรียน มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 44 คน และได้แต่งตั้งให้นายจบ แก้วทิพย์ อ.2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขา และได้เสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อขอตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแยกจากโรงเรียนเขาชัยสน

                ต่อมาประมาณปลายปีการศึกษา  2534 มีคณะติดตามการทำงานของโรงเรียนสาขา เห็นผลปรากฎว่าโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล เมื่อ ัวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 100 ปี โดยได้แต่งตั้งให้นายพิทยา ปุริสชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขาชัยสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม และแต่งตั้ง นายจบ แก้วทิพย์ เป็นครูใหญ่คนแรก และมีผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายมณี  เรืองแก้ว