คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : +66 81 077 4831
อีเมล์ : chaiwachank@mschool.ac.th