ชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
18
17
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
18
19
37
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
28
19
47
รวมจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมต้น
6
64
55
119
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
12
17
29
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2
8
13
21
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
12
13
25
รวมจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมปลาย
6
32
43
75
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
12
96
98
194
ข้อมูลนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 11/10/2015 23:05