ชั้น
จำนวนห้องเรีย
จำนวนนักเรีย
รวม
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
18
11
29
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
11
16
27
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
13
14
27
รวมจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมต้น
3
42
41
83
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
19
5
24
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1
2
11
13
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
12
12
24
รวมจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมปลาย
3
33
28
61
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
6
75
69
144
 

 
 
      
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
        อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   Webmaster : montita_pk@hotmail.com
       โทรศัพท์ : 074-610929, 089-5955805