โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
( E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 08/02/2016 21:39

                        

           ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
 มีความรู้ เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง