ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียหานโพธิ์พิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
อย่างเต็มศักยภาพ   มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

 
 
      
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
                   Webmaster : montita_pk@hotmail.com
                         โทรศัพท์ : 074-610929, 089-5955805